SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA GLOBUS-BUS d.o.o.

Splošni pogoji in navodila so sestavni del vseh naših aranžmajev in so kot priloga v katalogih in cenikih. Potnik je ob podpisu pogodbe seznanjen s splošnimi pogoji in z njimi nepreklicno soglaša. Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje,air max 270 femme ki jih organizira GLOBUS-BUS d.o.o., razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev. V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma.

 1. PRIJAVE

Prijave za potovanje/letovanje/izlet sprejemamo v poslovalnicah naše agencije, GLOBUS-BUS d.o.o. (v nadaljevanju GLOBUS-BUS), Ptujska 22, 2204 Miklavž ter v pooblaščenih agencijah po Sloveniji. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti določene dokumente, če jih zahteva program ter plačati akontacijo in stroške prijavnine. Ob prijavi potnik prejme prijavnico, ki velja kot potrdilo o potovanju. Potnik s podpisom zagotavlja da je seznanjen s Splošnimi pogoji . Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja navedeni v splošnih pogojih. Za zavezujočo prijavo se poleg pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo,air max 270 femme posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, identifikacijo plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.

 1. PLAČILA IN CENE

CENE SO praviloma IZRAČUNANE NA NAJMANJ 40 UDELEŽENCEV.

Cena se lahko zviša v kolikor se bo prijavilo nezadostno število potnikov. Potnik se prijavi po optimalni, ugodnejši ceni, vendar je seznanjen in nepreklicno soglaša z doplačilom razlike med optimalno in minimalno udeležbo potnikov. V primeru, da se za potovanje odloči manjše število potnikov, vas bomo o spremenjenih pogojih obvestili teden dni pred odhodom.

Potnik ob prijavi vplača akontacijo v višini 30% cene aranžmaja. Če se potnik prijavi preko interneta šteje, da je rezervacija potrjena, ko je plačano 30% akontacije. Za izlete, katerih je organizator GLOBUS-BUS , ne zaračunavamo prijavnine. Za vse ostale aranžmaje, katerih GLOBUS-BUS ni organizator,  zaračunavamo prijavnino v višini 10,00 €. Razliko do polne cene je potrebno plačati najkasneje 8 dni pred odhodom.air max 95 femme V kolikor potnik ne plača aranžmaja v predvidenem roku se smatra da je udeležbo odpovedal. Cena aranžmaja je izražena v evrih. Potnik ob prijavi lahko plača z gotovino ali drugim plačilnim sredstvom. V primeru, da je stranka plačala s  plačilno kartico in kasneje storitev odpovedala, je upravičena do povrnitve plačanega zneska zmanjšanega za bančno provizijo. Če je storitev odpovedala agencija, je stranka upravičena do povrnitve zneska v celoti. Potnik lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen. Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke smiselno tudi za pooblaščeno agencijo.

 1. STORITVE IN DODATNE STORITVE

Poleg v programu navedenih storitev, cena vključuje tudi nezgodno zavarovanje potnikov in DDV.

Posebne storitve so tiste, ki praviloma niso vštete v ceno programa (enoposteljna soba, posebna prehrana ipd.) in so zanje v programu predvidena doplačila, zato jih potnik plača posebej.

GLOBUS-BUS ne prevzema odgovornosti za škodo, ki jo gost povzroči v namestitvenem objektu ali na prevoznem sredstvu.

 1. OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in interese potnikov skladno z dobrimi navadami v turizmu. Potniku je dolžan nuditi vse v programu aranžmaja navedene storitve in je odgovoren za morebiti nerealizirane ali delno realizirane storitve. Organizator izključuje vsakršno odgovornost v primeru spremembe ali nerealizacije storitev nastalih zaradi višje sile  ali zamud prevoznih sredstev v skladu s pozitivnimi zakonskimi predpisi in mednarodnimi konvencijami.

 1. POTNIKOVE OBVEZNOSTI

Potnik se je dolžan informirati o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih, carinskih in zdravstvenih predpisih. Potnik je dolžan skrbeti, da on osebno ter njegovi

dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste v ali skozi katero potuje. Potnik je dolžan organizatorju ob prijavi posredovati  natančne podatke zase in za osebe, ki jih prijavlja na potovanje (ime se mora ujemati s tistim v potnem listu). Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse stroške,air max 270 femme ki nastanejo v zvezi s tem njemu in njegovim sopotnikom.  Potnik mora spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih, ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem storitev. Če potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru.

 1. ORGANIZATORJEVA ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA

Organizator ima pravico spremeniti program ali odpovedati izlet ali potovanje v primeru nezadostnega števila potnikov, administrativnih ukrepov ali višje sile. GLOBUS-BUS o tem potnika obvesti najkasneje 7 dni pred odhodom. V teh primerih agencija ne prevzame nikakršnih obveznosti za nadomestilo škode potnikom,yeezy boost adidas temveč jim povrne v celoti vplačan znesek. Organizator si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda in pravico do drugačne smeri programa, če se spremenijo pogoji in sicer brez posebne odškodnine, v skladu z veljavnimi predpisi v mednarodnem potniškem prometu. O kakršnIkoli naknadni spremembi programa GLOBUS-BUS potnike pisno ali ustno pravočasno obvesti.

 1. POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA

Potnik ima pravico pisno odpovedati aranžma v poslovalnici, v kateri se je prijavil. V tem primeru ima agencija pravico do povračila stroškov odpovedi aranžmaja,air max 95 femme katerih višina je odvisna od časa v katerem je potnik podal odpoved, in sicer:

do 30 dni pred odhodom:15,00 €

29 do 22 dni pred odhodom: 30% cene aranžmaja

21 do 15 dni pred odhodom:50% cene aranžmaja

14 do 8 dni pred odhodom:80% cene aranžmaja

8 do 1 dan pred odhodom:90% cene aranžmaja

na dan odhoda oz. po odhodu:100% cene aranžmaja

Višina stroškov odpovedi aranžmaja, kadar GLOBUS-BUS ni organizator potovanja je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja. Med programom lahko potnik prekine program samo na lastno željo in s pisno izjavo o prekinitvi. V primeru, da potnik na lastno željo med programom pisno odstopi od nadaljevanja koriščenja plačanih storitev, ni upravičen do povračila stroškov.

 1. ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin potovanja ne bo udeležil, lahko vplača zavarovanje rizika odpovedi, ki znaša 4 % od vrednosti aranžmaja, vendar najmanj 10,00 € in se vplača ob rezervaciji. Zavarovanje  krije stroške, ki jih mora kupec turistične storitve povrniti organizatorju zaradi odpovedi oziroma neudeležbe na potovanju. Stroški so kriti v primeru: nezgode, smrti ali poslabšanja zdravstvenega stanja zavarovanca ali ožjih svojcev, uradnih pozivov in elementarnih nesreč. Enako velja tudi,air max 95 femme ko zaradi navedenih razlogov potovanje odpovedo vsi zavarovančevi sopotniki navedeni v isti polici. Potnik je dolžan priložiti veljavne ustrezne dokumente. Zavarovanje rizika odpovedi velja samo do odhoda.

 1. ZDRAVSTVENI PREDPISI

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za določene države potrebo cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. V primeru, da so v programu navedena, oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo.  Potnik se lahko odloči tudi za dodatno zavarovanje z asistenco v tujini. Podrobnosti tega zavarovanja so potniku na voljo v poslovalnicah organizatorja.

 1. CARINSKI, DEVIZNI PREDPISI IN VELJAVNA ZAKONODAJA

Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise ter veljavno zakonodajo Republike Slovenije ter tudi držav v katere potuje. Če zaradi potnikovega nespoštovanja predpisov pride do zamude, dodatnih stroškov ali prekinitve programa, potnik sam nosi vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

 1. DOKUMENTI IN IZGUBA DOKUMENTOV

Potni listi in vize ter ostali dokumenti, potrebni za potovanje, so skrb vsakega potnika in zato organizator odklanja vsako odgovornost, če mora potnik zaradi neurejenih dokumentov potovanje prekiniti ali sploh ne more potovati. Potnik nosi enake stroške, kot če bi se potovanja udeležil. V primeru da potnik izgubi dokumente ali so mu ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje programa in/ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove, pri čemer mu GLOBUS-BUS pomaga.

 1. OBVESTILA PRED ODHODOM

Za večdnevna potovanja z organiziranim prevozom potnik prejme končno obvestilo 5 do 7 dni pred odhodom. Če potnik obvestila v tem roku ne prejme, priporočamo, da se zglasi na prijavnem mestu. Pri enodnevnih izletih, katerih organizator je slovenska turistična agencija velja kot obvestilo program oziroma ponudba. Škodo, ki bi nastala,air max 95 femme ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve voucherja ali pogodbe, nosi potnik.

 1. PRTLJAGA

Za škodo, ki nastane zaradi izgube ali poškodbe prtljage, je prevoznik odgovoren po določbah zakona, ki se nanašajo na povrnitev škode zaradi izgube in poškodbe stvari, predanih za prevoz. Prevoznik je odgovoren za škodo, ki nastane zaradi izgube ali poškodbe ročne prtljage, če potnik dokaže, da je do škode prišlo po krivdi prevoznika.

 1. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

V primeru nekakovostne ali nepopolne izvedbe storitev, navedenih v programu, lahko potnik zahteva sorazmerno odškodnino, s pisno pritožbo, ki jo lahko vloži v roku 60 dni oz. dveh mesecev po vrnitvi s potovanja. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik je dolžan reklamirati uslugo ali storitev na  kraju samem. V kolikor se reklamacija na kraju samem ne more rešiti, je potnik dolžan še v času potovanja podati pisno pritožbo, ki mora biti potrjena s strani vodnika oz. predstavnika agencije. Na osnovi tega lahko vloži na prodajnem mestu pisno in podpisano  reklamacijo v predpisanem roku, sicer se reklamacija ne upošteva. Organizator je dolžan izdati pisno odločbo k navedeni pritožbi v 8 dneh po njenem sprejemu oziroma, če potnik ni priložil vseh potrebnih dokumentov, v roku, potrebnem za njihovo pridobitev. V primeru,yeezy boost adidas da bi bila reklamacija po vsebini rešljiva na kraju samem, potnik pa ni ugovarjal v objektu nastanitve ali vodniku  oz. predstavniku na kraju samem, ustno in pisno na kraju samem, se šteje, da se je potnik s tako pomanjkljivo opravljeno storitvijo strinjal, pri čemer izgubi pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. Če je po krivdi GLOBUS-BUS prišlo do neizpolnjevanja programa ali storitev, ima potnik pravico do odškodnine največ v višini realne vrednosti reklamiranega dela aranžmaja, ne pa tudi dela aranžmaja oz. storitev, ki jih je potnik že dobil in je bil z njimi zadovoljen.

 1. KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV

Namestitve v programih so označene v skladu z uradno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa, na katero organizator nima nikakršnega vpliva. Pri tem je potrebno upoštevati, da kriteriji kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od kriterijev, ki ste jih vajeni v Sloveniji oziroma v večini zahodnoevropskih držav, zato na teh destinacijah priporočamo rezervacijo hotela višje kategorije. Organizator ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo,yeezy boost adidas podano s strani pooblaščene agencije organizatorja, ki ni v skladu z opisi storitev v njegovom programu.

 1. INFORMACIJE

Ustne informacije, ki jih dobijo stranke na naših prodajnih mestih, ne obvezujejo organizatorja bolj kot pisne navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno pisna informacija.

 1. SPORI

Za reševanje sporov je pristojno  sodišče v Mariboru.

http://www.yeezyboostadidas.fr